Review Homestay I Hà Nội I Alley Garden Âu Cơ I QuanHome Review#2Kênh chính thức của Youtube QuanHome – Nơi bạn có thể tìm thấy những hình ảnh và video review về các mảng nội thất, homestay và cửa sổ. QuanHome không hướng người theo dõi kênh tới những thiết kế quá sang trọng, hướng người xem hướng tới sự thoải mái, dễ chịu và phù hợp với mọi người. ———- Kênh Youtube chính thức của QuanHome – Nơi bạn có thể tìm thấy những hình ảnh và video review về nội thất, phân khúc homestay, nhà ở. QuanHome không hướng người xem kênh vào những thiết kế quá sang trọng, hào nhoáng mà hướng người xem đến sự thoải mái, dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi người. ———- – Instagram: – Facebook: – Website: ———– * Facebook quản lý: * Hợp tác kinh doanh và : [email protected] com ———– Bản quyền: QuanHome (Liên hệ khi ReUp) 𝟏.𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: – 𝙷𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢: 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 𝙰̂𝚞 𝙲𝚘̛ – Đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉: 𝚂𝚘̂́ 𝟺 – 𝙽𝚐𝚘̃ 𝟹𝟺 𝙰̂𝚞 𝙲𝚘̛ – 𝚃𝚊̂𝚢 𝙷𝚘̂̀ – 𝙷𝚊̀ 𝙽𝚘̣̂𝚒 – 𝚂𝚘̂́ đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒: 0𝟾𝟸𝟸.𝟿𝟻𝟽.𝟾0𝟼 (𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚑𝚘𝚜𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚚𝚞𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚌𝚞̉𝚊 ́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒𝚝 .𝚐𝚛𝚘𝚞𝚙 ́ ́. 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐) – 𝙶𝚒𝚊́ 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐: + 𝙿𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚘̉: 𝟺𝟻0.000 – 𝟼00.000 𝚅𝙽𝙳 / 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 (𝟸𝟻 – 𝟸𝟾𝚖𝟸) + 𝙿𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝚕𝚘̛́𝚗: 𝟷.000.000 𝚅𝙽𝙳 / 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 (𝟽𝟼𝚖𝟸) (Đ𝚎̂̉ 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚍𝚊̀𝚒 𝚑𝚊̣𝚗, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚑𝚘𝚜𝚝 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚞̣ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝) 𝟐.𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚑𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚊̣̂𝚖 𝚗𝚎́𝚝 Đ𝚊̀ 𝙻𝚊̣𝚝 𝚙𝚑𝚊 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞̣ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝) 𝟐.𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚑𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚊̣̂𝚖 𝚗𝚎́𝚝 Đ𝚊̀ 𝙻𝚊̣𝚝 𝚙𝚑𝚊 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞̣𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚗𝚎́𝚝 𝚖𝚎̣̂𝚒 𝚖𝚘 ̣̂𝚝 𝚖𝚘́𝚝 𝙷𝚘̣̂𝚒 𝙰𝚗 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘 𝚖𝚘. 𝚅𝚘̛́𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚢𝚎̂𝚗 𝚝𝚒̃𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚘𝚊̉𝚒 𝚖𝚊́𝚒, 𝚕𝚊̣𝚒 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 “𝚌𝚑𝚒𝚕𝚕” 𝚘̛̉ 𝚝𝚊̂̀𝚗𝚐 𝟷 𝚜𝚎̃ 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚊̉𝚖 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚘̂𝚒 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑. 𝟑.𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡: – Đ𝚒̣𝚊 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚗𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐: + 𝙷𝚘̂̀ 𝚃𝚊̂𝚢 + 𝙺𝚑𝚞 𝙿𝚑𝚘̂́ 𝙲𝚘̂̉ 𝙷𝚊̀ 𝙽𝚘̣̂𝚒 – 𝙼𝚞𝚊 𝚜𝚊̆́𝚖 + 𝙲𝚒𝚛𝚌𝚕𝚎 𝙺 (𝙲𝚊́𝚌𝚑 𝟷𝟻0𝚖) – 𝙰̂̉𝚖 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌: + Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚈𝚎̂𝚗 𝙿𝚑𝚞̣ + Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚑𝚒 ____ _________________________________. 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐤𝐞𝐲 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: – 𝙷𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢: 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 𝙰𝚞 𝙲𝚘 – 𝙰𝚍𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜: 𝙽𝚘.𝟺 𝙻𝚊𝚗𝚎 𝟹𝟺 𝙰𝚞 𝙲𝚘 – 𝚃𝚊𝚢 𝙷𝚘 – 𝙷𝚊 𝙽𝚘𝚒 – 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛: 0𝟾𝟸𝟸.𝟿𝟻𝟽.𝟾0𝟼 (𝚈𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗’𝚜 𝚑𝚘𝚜𝚝 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚘𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝚘𝚞𝚛 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 – 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍𝚘𝚖𝚎.𝚐𝚛𝚘𝚞𝚙@𝚐𝚖𝚊𝚒𝚕.𝚌𝚘𝚖 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚍𝚎𝚝𝚊𝚒𝚕𝚜 𝚘𝚛 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚊 𝚛𝚘𝚘𝚖) – 𝚁𝚘𝚘𝚖 𝚙𝚛𝚒𝚌𝚎: + 𝚂𝚖𝚊𝚕𝚕 𝚛𝚘𝚘𝚖: 𝟺𝟻0,000 – 𝟼00,000 𝚅𝙽𝙳 / 𝚍𝚊𝚢 (𝟸𝟻 – 𝟸𝟾𝚖𝟸) + 𝙻𝚊𝚛𝚐𝚎 𝚛𝚘𝚘𝚖: 𝟷, 000,000 𝚅𝙽𝙳 / 𝚍𝚊𝚢 ( 𝟽𝟼𝚖𝟸) (𝙵𝚘𝚛 𝚕𝚘𝚗𝚐-𝚝𝚎𝚛𝚖 𝚋𝚘𝚘𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚙𝚕𝚎𝚊𝚜𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚝𝚘 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗’𝚜 𝚑𝚘𝚜𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚍𝚎𝚝𝚊𝚒𝚕𝚜) 𝟐. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝙰 𝚑𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚋𝚘𝚕𝚍 𝚏𝚎𝚊𝚝𝚞𝚛𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝙳𝚊 𝙻𝚊𝚝 𝚖𝚒𝚡𝚎𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚝𝚘𝚞𝚌𝚑 𝚘𝚏 𝙷𝚘𝚒 𝙰𝚗 𝚒𝚜 𝚊𝚕𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚊 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍. 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚚𝚞𝚒𝚎𝚝, 𝚌𝚘𝚖𝚏𝚘𝚛𝚝𝚊𝚋𝚕𝚎 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎, 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚊𝚗 𝚎𝚡𝚝𝚛𝚎𝚖𝚎𝚕𝚢 “𝚌𝚑𝚒𝚕𝚕” 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚢 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 ​​𝚏𝚕𝚘𝚘𝚛 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚋𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚏 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚘𝚠𝚗 𝚑𝚘𝚖𝚎. 𝟑. 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝: – 𝙵𝚊𝚖𝚘𝚞𝚜 𝚙𝚕𝚊𝚌𝚎𝚜: + 𝚆𝚎𝚜𝚝 𝙻𝚊𝚔𝚎 + 𝙷𝚊𝚗𝚘𝚒 𝙾𝚕𝚍 𝚀𝚞𝚊𝚛𝚝𝚎𝚛 – 𝚂𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 + 𝙲𝚒𝚛𝚌𝚕𝚎 𝙺 (𝟷𝟻0𝚖 𝚊𝚠𝚊𝚢) – 𝙲𝚞𝚒𝚜𝚒𝚗𝚎: + 𝚈𝚎𝚗 𝙿𝚑𝚞 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 + 𝙽𝚐𝚑𝚒 𝚃𝚊𝚖 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 Review # 1 – Centraltique: Review # 2 – Alley Garden: #review # homestay #quanhome #hanoi #auco #alleygarden #thealleygarden #travel.

See also  Hãng hàng không Singapore tiêm vaccine Covid-19 cho viên chức

Chuyên mục khách sạn Hà Nội

Chúng tôi Cung cấp thông tin về các Địa điểm lưu trú Ở Hà Nội và các vùng khác ở Việt nam

Website: cheaphotel365.net

Các thông tin có thể có thay đổi theo thời gian, quý vị có thể cập nhật các thông trực tiếp theo các địa chỉ được giới thiệu.

Check Also

Ngon Rùng Mình Hương Vị Lẩu Bò Nghĩa Địa | Những Món Ăn Không Thể Bỏ Lỡ Ngày Halloween | FOOD TOUR

Halloween sắp tới rồi, các bạn đã có kế hoạch ăn uống gì chưa?! Hãy …

10 comments

 1. Chúng mình luôn rất vui khi nhận được sự đóng góp của rất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với QuanHome ^^

 2. Home Stay Việt Nam

  Luôn ủng hộ bạn

 3. Nguyen Minh Cam

  Cho biết giá phòng. Số Phoón để liên lạc khi cần

 4. Toàn Thắng Đinh Ngọc

  chỉnh chu ghê

 5. Chủ đề tương đối hay

 6. Nguyễn Minh Thư

  luôn ủng hộ bạn nhaaa :3

 7. Nguyễn Gia Bảo

  Mình thấy video hình ảnh đã có trau chuốt hơn này, quay cũng được chi tiết hơn. Chúc các bạn tiếp tục phát huy nhé.

 8. Tuấn Nguyễn Việt

  Video hay Ý tưởng , Kịch bản nội dung đều rất tốt, 1 chút góp ý là quay CMR hơi nhanh nên quay chậm và đi vào những nét chính là được

 9. Nguyễn Tường Vy

  =))) hay nha m