​#វិញ្ញាណមានពិត»ភាគ១#កាយដីស្រែប៉ះឆ្អឹងខ្មោចដែរមានវិញ្ញាណមានអាយុ3000ឆ្នាំជាងរាប់ពាន់ដុំ!!!# ពុក ម៉ែ រ បងប្អូន ចង់ ជួយ រឺ ចង់ ឧបត្ថម្ភ រូប ខ្ញុំបាទ បាន តាម រយះ #ABA បាន បាទ 003130615 ឈ្មោះ PHOEURN SOPHATT❤️❤️❤️🙏🙏🙏 សូម អរគុណ បាទ។ នេះ គឺជា ការ និយាយ សង្ខេប លម្អិត ទាក់ទង នឹង វិញ្ញាណ មាន ពិត ខ្ញុំ សង្ឃឹមថា ម៉ែ ​​ម៉ែ នឹង ចូលចិត្ត ហើយ បើសិនជា ពុក ម៉ែ បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា ចូលចិត្ត សូមកុំ ភ្លេច ជួយ ចុច ឡា ច ចុច ស៊ែ រ និង SUBSCRIBE ខ្ញុំបាទ ម្នាក់ មួយ ផង ទុកជា កម្លាំងចិត្ត តែ បើសិនជា មាន កា រ ខ្ញុំបាទ សូមអភ័យទោស ផង សូម .

Chuyên mục khách sạn Hà Nội

Chúng tôi Cung cấp thông tin về các Địa điểm lưu trú và các vùng khác ở Việt nam

Website: cheaphotel365.net

Các thông tin có thể có thay đổi theo thời gian, quý vị có thể cập nhật các thông tin mới nhất trực tiếp theo các địa chỉ được .

See also  Hà Nội, Hải Phòng đưa lý do cách ly khách đi phi cơ từ TP.HCM | VTC14

Check Also

Cuộc Sống Và Những Món Ăn Rừng Núi Trung Quốc – Tik Tok Trung Quốc | Sang Channel #28

Cuộc Sống Và Những Món Ăn Rừng Núi Trung Quốc – Tik Tok Trung Quốc …

One comment

  1. Thank KH Film & Reactions hi 💙