Tag Archives: sẽ đề nghị các Sở ban ngành đình chỉ hoạt động.